Дэлхийн гадаргын 70–75% нь усан бүрхүүл боловч түүний зөвхөн ГАНЦХАН хувь нь л цэвэр ус юм. Насанд хүрсэн хүний биеийн 70%-ийг, харин нярай хүүхдийн биеийн 86%-ийг ус эзэлдэг. Дэлхийн эрдэмтэд усанд нарийн судалгаанууд хийж туршилтуудаар баталжээ.

- Загасны биеийн 75%, төмсний 76%, алимны 86%, улаан лоолийн 90%, өргөст хэмхний 95%, тарвасны 96% ус болохыг тогтоосон.

- Дэлхий дээрх бүх өвчлөлийн 85% нь усаар дамждаг.

- Хүний бие усныхаа 2%-ийг алдахад маш ихээр цангадаг. Цаашлаад 10%-ийн шингэнээ алдахад хий юм харж, 12%-д хүрвэл эмчийн тусламжгүй бол сэхээх боломжгүй болдог. 20%-ийн шингэнээ алдвал шууд үхэлд хүрдэг байна.

- Зөвхөн усны дэглэм барьж…

Buyanbadrakh Choibalsan

Аялал жуулчлалын судлаач, багш.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store